Økonomiske hjælpepakker til virksomheder

Folketinget har vedtaget flere former for hjælp til de danske virksomheder. De foreløbige initiativer har til formål at styrke virksomhedernes likviditet og hjælpe virksomheder med en stor nedgang i omsætningwn med at dække dele af de faste omkostninger. 

Nedenfor kan du få et overblik over de foreløbige initiativer. I takt med at flere initiativer vedtages, vil listen bliver suppleret. 

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Virksomheder som oplever en stor omsætningsnedgang kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing). Den midlertidige kompensationsordning dækker dermed nogle udgifter for virksomhederne, som ”Trepartsaftalen om lønkompensation” ikke gør.

Kompensationsgraden afhænger af, hvor stor omsætningsnedgangen har været. Andelen af faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Virksomheder, hvor regeringen har udstedt midlertidigt forbud mod at drive forretning for at inddæmme smittespredning af COVID-19, vil blive kompenseret, svarende til 100 pct. af de omfattede faste udgifter, så længe forbuddet er gældende.

Ansøgning, kriterier og kontrol

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019. Virksomheden bekræfter med tro og love, at omsætningen er faldet.

Dernæst udbetaler Erhvervsstyrelsen kompensationen. Der kan ydes 80 pct. støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation. Ved udgangen af perioden vil der ske en kontrol på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil kunne ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden (henset til udgifterne ved revisorpåtegnelsen). Der kan maksimalt opnås kompensation for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

Læs mere information om ordningen på virksomhedsguiden ved at trykke her

Se pressemeddelelse og faktaark om aftalen her:

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Selvstændige er ikke direkte omfattet af trepartsaftalen om lønkompensation. Derfor indføres der  en ordning, der betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. Kompensationen fra staten udgør 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned svarende til satserne i lønkompensationsordningen for funktionærer aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen.

Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Det vil også være muligt at få støtte fra ordningen for selvstændige uden CVR-nr., som har oplevet et fald i B-indkomsten på 30 pct. Den selvstændige kan i så fald få dækket 75 pct. af B-indkomsttabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni.

Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Og det er et krav, at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit. Den helt konkrete model fastlægges hurtigst muligt, når de datamæssige muligheder er endeligt afklaret.

Ansøgning og udbetaling

Virksomhederne skal ansøge om kompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt.

Læs mere information om ordningen på virksomhedsguiden ved at trykke her:

Se pressemeddelelse og faktaark om aftalen her:

Udskudte betalingsfrister for moms

Betalingsfristerne for moms er blevet udskudt. Udskydelsen af betalingsfristerne for moms afhænger af den enkelte virksomheds momspligtige omsætning.

Små virksomheder (omsætning: 0-5 mio. kr.): For små virksomheder sammenlægges de to momsperioder, så betalingsfristen for 1. halvår 2020 udskydes fra 1. september 2020 til den 1. marts 2021. Den 1. marts 20121 skal små virksomheder dermed afregne moms for 1. og 2. halvår 2020.

Mellemstore virksomheder (omsætning: 5-50 mio. kr.): Mellemstore virksomheder, der afregner moms fire gange om året, får også sammenlagt de to kommende momsperioder. Det kommer konkret til at betyde, at fristen for afregning af moms for 1. kvartal 2020 udskydes fra den 2. juni til den 1. september 2020, hvor der også skal afregnes moms for 2. kvartal.

Store virksomheder (omsætning: 50 mio. kr. eller højere): For de store virksomheder, der afregner moms månedligt,  kan de nye frister ses i tabellen nedenfor:

Tabel: Afgiftsperioder og betalingsfrister for momsafregning for store virksomheder

  Små og mellemstore virksomheder  Store virksomheder
  Afgiftsperiode Betalingsfrist Afgiftsperiode Betalingsfrist
  1. marts - 31. marts 27. april 1. marts - 31. marts 25. maj
Store virksomheder 1. april - 30. april 25. maj 1. april - 30. april 25. juni
  1. maj - 31 maj 25. juni 1. maj - 31. maj 25.juli

Kilde: Skatteministeriet

  

Betalingsfrister for AM-bidrag og A-skat

De nuværende betalingsfrister for AM-bidrag samt A-skat udskydes med 4 måneder for raterne vedrørende april, maj og juni. Se nedenstående tabel:

Tabel: Betalingsfrister AM-bidrag og A-skat

  Små og mellemstore virksomheder  Store virksomheder
  Tidligere regler Udskudt betaling Tidligere regler Udskudt betaling
April-rate 11. maj 10. september 30. april 31. august
Maj-rate 10. juni 12. oktober 29. maj 30. september
Juni-rate 10. juli 10. november 30. juni 30. oktober

  Kilde: Skatteministeriet

Acontoskat vedr selskabsskat

Virksomheder skal indbetale acontoskat for første halvår 2020 den 20. marts. Hvis en virksomhed forventer, at indkomstforholdene i 2020 afviger væsentligt fra, hvad der er lagt til grund for den ordinære selskabsskat, kan selskabet selv nedsætte betalingen. Skattestyrelsen kan efterfølgende bede om den nødvendlige dokumentation for de ændrede indkomstforhold.

  

Udskydelse af B-skatter for selvstændige erhvervsdrivende

Betalingsfristen for B-skat den 20. april 2020 udskydes til den 20. juni 2020.

Betalingsfristen for B-skat den 20. maj 2020 udskydes til den 20. december 2020.

Hermed udnyttes det, at juni og december traditionelt er betalingsfri måneder.