EU-Blomsten: Stop overimplementering

Det frivillige, europæiske miljømærke EU-Blomsten er på en række områder blevet overimplementeret i Danmark. Samtidig føres der en restriktiv og omfattende bureaukratisk kontrol, som ikke sker i andre europæiske lande. I sidste ende betyder det tab af konkurrenceevne for danske virksomheder.

Miljømærket EU-Blomsten blev indført af EU-kommissionen i 1992. For trykkerierne betyder EU-blomsten, at brugen af miljø- og sundhedsskadelige kemikalier ved tryksager er begrænset. De overordnede rammer er beskrevet i kriteriedokumentet, og selv om retningslinjerne er ensartede, er der reelt stor forskel på, hvorledes reglerne forvaltes af miljømærkesekretariaterne i medlemslandene. Desværre har det danske miljømærkesekretariat, Miljømærkning Danmark, på en række meget afgørende områder valgt at overimplementere kravene og endvidere at føre en restriktiv og omfattende bureaukratisk kontrol, som ikke sker tilsvarende i andre europæiske lande.

Blandt andet stiller Miljømærkning Danmark krav om, at et dansk EU-blomst-certificeret trykkeri skal producere alle sine produkter i henhold til kravene i EU-Blomsten, hvis Miljømærkning Danmark vurderer, at tryksagerne er af samme type som dem, der er omfattet af en EU-Blomst-certificering. Uanset om produktet mærkes med EU-Blomsten eller ej. For at håndtere dette bliver danske trykkerier nødt til ansøge om EU-Blomst-certificering for hver enkelt tryksag. Derved tvinges danske trykkerier til at ansøge om væsentlig flere certificeringer end udenlandske konkurrenter – det er en fordyrende, ufleksibel, bureaukratisk og konkurrenceforvridende byrde at belaste de danske trykkerier med.


Konkrete eksempler på konkurrenceforvridning

I det følgende præsenteres tre forskellige områder, hvor Danmark og Miljømærkning Danmark tolker EU-Blomstens regler for trykkerier anderledes end i andre EU-lande:

  1. Konkurrenceforvridning ved mindre fleksibilitet

I lande som Finland, Holland, Tyskland, Slovakiet, Rumænien, Ungarn, Tjekkiet og Polen kan virksomheder opnå tilladelse til Blomst-certificering af hele trykkeriets produktion eller hele produktgrupper, uden at dette medfører restriktioner for andre produkter end dem, der fysisk mærkes med EU-Blomsten.

I Danmark tillades dette ikke af Miljømærkning Danmark, uanset om den enkelte tryksag fysisk mærkes med EU-Blomsten eller ej. Dette gør det dyrere og mindre fleksibelt for danske trykkerier og svækker dermed både konkurrenceevnen og den miljøposition, der er opnået.

Grakoms anbefaling er, at man dropper kravet i Danmark og i stedet laver en smartere ordning. Dette vil forbedre den danske konkurrenceevne og betyde flere danske trykopgaver, da mange danske trykkerier i dag bliver vraget til fordel for udenlandsk trykkerier på grund af denne regel.

Da danske trykkerier tit taber ordrer til mindre miljøvenlige trykkerier i udlandet, kan der endda være en positiv miljøeffekt af ændringen, hvis den medfører, at mere miljøvenlige, danske trykkerier vinder opgaven i fremtiden.

  1. Konkurrenceforvridning ved krav om specifikke test

I Tyskland accepterer miljømærkemyndighederne, at der anvendes generiske test som dokumentation for tilladelser til brug af EU-Blomsten på tryksager, hvilket betyder, at en række test med positivt udfald – der allerede er gennemført af andre trykkerier med samme trykteknologi – i praksis danner grundlag for godkendelse af de efterfølgende trykkerier, uden at der skal bekostes flere test.

I Danmark skal hvert enkelt trykkeri betale for test og vente på resultatet af disse, hver gang der skiftes forbrugsvarer som fx trykfarve eller lim, selvom det er samme type forbrugsvarer, der anvendes. Dette gør det dyrere og mindre fleksibelt for danske trykkerier at være omfattet af EU-Blomsten.

Derfor anbefaler Grakom, at den danske praksis ændres og gøres smartere, så man anerkender generiske testresultater. Dette vil alene være en byrdelettelse for virksomheder og vil ikke påvirke miljøet negativt, men snarere medvirke til en udbredelse af EU-Blomsten i markedet.

  1. Konkurrenceforvridning ved krav om certificerede underleverandører

I Østrig og Italien accepterer miljømærkemyndighederne, i overensstemmelse med kriteriedokumentet, at trykkerier kan anvende andre trykkerier som underleverandører, selvom disse ikke er EU-Blomsten-certificeret.

I Danmark må trykkerierne kun anvende underleverandører, der også er EU-Blomsten-certificeret. Dette giver de øvrige lande en konkurrencefordel overfor Danmark.

På den baggrund anbefaler Grakom, at Danmark dropper den nuværende overimplementering af reglerne, og i stedet arbejder for at sikre en ensartet og effektiv kontrol af brugen af trykkeriunderleverandører i alle lande.


Grakom anbefaler:

  • At Danmark dropper overimplementeringen af EU-Blomsten, og i stedet arbejder for højere krav til EU-Blomsten i alle lande, så danske virksomheder ikke svækkes unødigt i konkurrencen mod de andre EU-lande.