Blankmedieafgiften skal ændres

Blankmedieafgiften har til formål at kompensere kunstnere for lovlig privatkopiering. Lovlig privatkopiering kan f.eks. være, når man kopierer musik fra egne CD’er til sin telefon, så man kan lytte til dem, når man er på farten. I dag opkræves blankmedieafgiften på tomme CD’er, Minidisc, DVD’er, Blu-rays samt hukommelseskort og USB-stik.

Teknologien har udviklet sig meget de senere år. Hvor man tidligere lagrede sin lovligt kopierede musik på blanke CD’er eller på USB-sticks, benytter man sig i dag i højere grad af andre enheder til at lagre mediefiler. Samtidig er omfanget af lovlig privatkopiering hastigt faldende, fordi behovet for at kopiere mindskes i takt med udbredelsen af streamingtjenester for musik og film.

Det betyder, at den nuværende blankmedieafgift opkræves på medier, som kun sjældent benyttes til privatkopiering, mens andre medier, som blandt andet harddiskoptagere, Smart TV og Smartphones, der er lavet til at gemme og afspille mediefiler, går fri af afgiften.

GRAKOM mener, at det er hævet over enhver tvivl, at blankmedieafgiften er utidssvarende og bør ændres;

  • Afgiften rammer skævt. Således beskatter man medier, der ikke længere bruges til at kopiere, mens medier, hvorfra der kopieres, går fri.
  • Provenuet fra vederlaget er støt faldende, mens administrationen er konstant. Det udhuler kompensationen til kunstnerne.
  • Blankmedieafgiften bør omfatte de medier, som bruges til privatkopiering.

Allerede da Blankmedieudvalgets i 2017 fremlagde sine anbefalinger til en ny blankmedieafgift forslog udvalget at sænke de nuværende afgifter på USB-sticks fra de nuværende 5,70 kr. til 1,49 kr. Grunden til at afgiften på USB-sticks skulle sænkes var, at de kun sjældent blev benyttet til lovlig privatkopiering. Siden Blankmedieudvalgets fremlagde sine anbefalinger til en ny blankmedieafgift, er der imidlertid sket store ændringer i både medieforbrug og privatkopieringsadfærd. Derfor bør en ny blankmedieafgift være baseret på en opdateret rapport.

Dette er helt i tråd med Blankmedieudvalgets anbefalinger. Blankmedieudvalget anbefalede nemlig, at der løbende foretages en detaljeret monitorering af markedet for lagringsmedier og forbrugernes kopieringsadfærd, hvilket giver mulighed for at justere ordningen – eksempelvis hvert andet år. Deres begrundelse er, at dette er nødvendigt for at sikre, at blankmedieordningen så vidt muligt er evidensbaseret, retvisende og afspejler det aktuelle medielandskab og danskernes kopieringsadfærd.

GRAKOM mener, at man i forbindelse med monitoreringen af markedet for lagringsmedier og forbrugernes kopieringsadfærd bør man løbende se på, om de administrative byrder ved opkrævningen af afgifterne står mål med provenuet. I forbindelse med en opdateret rapport bør der fastlægges en grænse for minimal harm.

Alternativt kan man helt forbyde privatkopiering ligesom de har gjort i Storbritannien, da Blankmedieudvalgets rapport også viste, at kun 17 pct. havde kopieret ophavsretligt materiale inden for det seneste halve år. Flertallet af danskere betaler dermed en afgift for, at et mindretal lovligt kan privatkopiere. Med den hastige udbredelse af streamingtjenester må man forvente, at andelen, som lovligt privatkopierer, vil være lavere i dag.

Dårlige konkurrencevilkår i forhold til udlandet

De høje afgifter i Danmark medfører et betydeligt konkurrencetab i forhold til udlandet.

I Sverige er afgiften per CD på omkring en halv krone, mens England ingen afgift har. I Danmark er afgiften per CD 2,47 kr., mens afgiften per USB-stik er på 5,59 kr. Det betyder, at der er et meget stort incitament til at købe udenlandske produkter uden at registrere købet ved Copydan.

Ved den seneste danske afgiftsnedsættelse viste det sig da også, at andelen af udenlandsk købte blanke medier steg markant på trods af faldende danske afgifter.

En række virksomheder oplever desuden yderligere skævvridning af konkurrencesituationen som følge af blankmedieordningen, da en række udenlandske virksomheder omgår ordningen. Det giver dem en konkurrencefordel, fordi salgspriserne vil være lavere i de udenlandske virksomheder, hvis disse ikke betaler blankbåndsafgift.