Væsentlige nyheder om lønkompensation

Der har været en række uklarheder om indholdet af trepartsaftalen. Men nu er forhold af stor betydning for virksomhederne blevet klarlagt.

Siden indgåelsen af trepartsaftalen om lønkompensation til virksomheder med hjemsendte medarbejdere den 14. marts 2020 har GRAKOM’s administration modtaget spørgsmål fra medlemsvirksomhederne om ordningen.

Administrationen har haft svært ved at besvare alle spørgsmål klart og tydeligt, fordi reglerne og de tilhørende vejledninger endnu ikke var kendte.

Administrationen har derfor være nødsaget til at tage en række forbehold. Der henstår stadig uklarheder, men en række forhold af stor betydning for virksomhederne er nu også blevet klarlagt.

Kompensationsordningen er mere fleksibel end først antaget
Virksomheden kan som udgangspunkt kun søge om lønkompensation én gang i perioden den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020.

Det har været uafklaret, hvorvidt der kan laves rotationsmodeller, men muligheden fremgår nu af Erhvervsstyrelsens guide til ordningen, hvorfor GRAKOM antager, at det er muligt.

Det vil være muligt at kalde en andel af de lønkompenserede medarbejdere tilbage. I det tilfælde vil der kun ydes lønkompensation for de medarbejdere, der er hjemsendt. Hvis medarbejderen kun er i ordningen en del af tiden, skal virksomheden tilbagebetale den overskydende kompensation.

Der kan ydes lønkompensation for samme medarbejder over to eller flere perioder. Hvis der opstår særlige behov – f.eks. hvis en virksomhed modtager nye ordrer, som den ikke forventede – kan hjemsendte medarbejdere, der er omfattet af lønkompensation, tilbagekaldes til arbejdet i en periode.

I den efterfølgende kontrol skal virksomheden tilbagebetale lønkompensation for den, hvor de pågældende medarbejdere var tilbagekaldt på arbejde.

Ved behov for yderligere hjemsendelser end først ansøgt om, kan der søges igen. Krav om hjemsendelse af minimum 30 % eller mere end 50 gælder for hele kompensationsperioden.

Elever er omfattet
Erhvervsuddannelseselever er omfattet af ordningen og kan derfor også hjemsendes med lønkompensation.

Der er enighed om, at elever er omfattet af den midlertidige ordning med lønkompensation, når virksomheden i øvrigt er omfattet af reglerne for lønkompensation.

Det er en forudsætning, at virksomheden fastholder sit uddannelsesansvar og som udgangspunkt ikke hjemsender eleven, i det omfang at det er sundhedsmæssigt, driftsmæssigt og uddannelsesmæssigt forsvarligt at fortsætte praktikken i virksomheden.

Hjemsendelse af eleven kan dog f.eks. være nødvendigt, hvis de oplæringsansvarlige er hjemsendt, eller produktionen er indstillet.

Det er en forudsætning at eleven modtager sin normale løn. Tilskuddet er 90 pct. af lønnen i praktikperioden og eleverne skal afvikle 5 fridage i lønkompensationsperioden, som andre medarbejdere i ordningen.

En eventuel hjemsendelse fører ikke til forlængelse af den samlede uddannelsestid med mindre dette indstilles af det faglige udvalg.

Hvis eleven er i prøvetid, så suspenderes denne, i perioden hvor eleven er omfattet af lønkompensationsordningen.

Virksomheden kan ikke få lønkompensation under skoleophold, da virksomheden under skoleophold modtager lønrefusion fra AUB efter gældende regler.

 

Ferie
Virksomheden kan kun fradrage fem dage i alt pr. medarbejder mellem 9. marts 2020 og 8. juni 2020, og fradraget af de fem dage skal ske forholdsmæssigt i den lønkompenserende periode.

For en medarbejder, der hjemsendes i en kortere periode end 3 måneder, opgøres perioden uden ret til løn forholdsmæssigt i forhold til hjemsendelsesperiodens længde.

Er medarbejderen hjemsendt i 1 måned, udgør perioden uden ret til løn en tredjedel af 5 arbejdsdage, dvs. 1,67 arbejdsdag.

Ferie, der er varslet og aftalt inden indtrædelse i lønkompensationsordningen, og som trækker sig ind i kompensationsperioden, er muligt for medarbejderen at anvende til opfyldelse af kravet om afholdelse af 5 feriedage uden lønkompensation.

Virksomheden fastsætter efter forhandling med medarbejderen, hvornår den periode, hvor medarbejderen ikke modtager løn, skal afholdes inden for hjemsendelsesperioden.

Kan parterne ikke blive enige, placerer virksomheden dagene, men sørger for, at dagene fordeles forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden.

Det er uklart, hvorledes ferie i øvrigt kan holdes i perioden, herunder om ferie ud over de 5 dage varsles af arbejdsgiver i perioden (eller kun efter aftale med medarbejderen).

Det er heller ikke klart, om tidligere varslet ferie er suspenderet i lønkompensationsperioden.


Ansøgninger
Der er åbent for ansøgninger til lønkompensationsordningen, som administreres af Erhvervsstyrelsen. Man kan søge på virk.dk.

Løbende opdatering
GRAKOM opdaterer løbende vejledningen om ordningen. Vejledningen ligger her.