De moderate vækstudsigter forbedres.

Den nye VLAK-regering har fremlagt et ambitiøst regeringsgrundlag. Regeringen stiler efter at øge væksten med 80 mia. kr. og beskæftigelsen med 55-60.000 personer.

Mindre administrativt bøvl for virksomhederne

Regeringen vil reducere de administrative byrder for virksomhederne, så omkostningerne ved politisk fastsat regulering i 2020 bliver 4 mia. kr. lavere end i 2015 og 6 mia. kr. lavere i 2025.

Virksomhedsforum vil som noget nyt få mulighed for også at komme med forslag, der indebærer mindre provenutab for det offentlige.

Brancheforeningen Grakom er positiv over for det højere ambitionsniveau, men Grakom havde gerne set endnu højere ambitioner.

Stop for nye byrder på erhvervslivet

Regeringen vil give virksomhederne tryghed for, at de ikke bliver pålagt nye økonomiske byrder, som påvirker konkurrenceevnen.

Kun i særlige tilfælde kan byrdestoppet fraviges. Det gælder f.eks. ved EU-regulering eller ved aftaler med erhvervslivet.

Forslaget er i bund og grund en fortsættelse af den tidligere regerings mål. Ikke desto mindre er Brancheforeningen Grakom glad for, at man gentager ambitionen i det nye regeringsgrundlag.

Opgør med overimplementering af EU-regler

Danske virksomheder skal ikke belastes med unødigt stramme vilkår, når vi indfører EU-regler i dansk ret. Vi skal naturligvis gennemføre de EU-regler, vi er forpligtet til, men hvis vi går videre end mindstekravene, vil det give danske virksomheder dårligere vilkår end deres udenlandske konkurrenter. Derfor vil regeringen systematisk forholde sig til hver sag, når vi gennemfører erhvervsrettede EU-regler, så danske virksomheder og arbejdspladser ikke lider skade.

Ligesom forrige forslag er der tale om en fortsættelse af den tidligere regerings mål. Brancheforeningen Grakom er glad for, at dette forbliver en grundsten i regeringsgrundlaget.

Lavere skat ved generationsskifte

Danmark har gavn af vores familieejede virksomheder. De bidrager til vækst og skaber kontinuitet i en foranderlig verden. Regeringen vil derfor lette skatten, når virksomheder skal igennem et generationsskifte. Desuden vil den nye regering indføre anvendelige, fleksible og robuste regler for succession til erhvervsdrivende fonde. Folketinget har allerede besluttet at sænke afgiften gradvist fra 15 pct. til 5 pct. i 2020, når en virksomhed overdrages til næste generation i familien eller en erhvervsdrivende fond. Regeringens ambition er at tage det sidste skridt frem mod 2025, så der ved overdragelse af en virksomhed slet ikke skal betales bo- og gaveafgift eller overdragelsesafgift.

Brancheforeningen Grakom hilser forslaget velkommen, da det vil lette generationsskiftet for de af Grakoms medlemmer, der er familieejede.

Forbedrede investeringsvilkår

Regeringen vil gøre det billigere at drive virksomhed i Danmark, så vi fremmer investeringer og risikovillighed. Gode investeringsvilkår er en forudsætning for dynamik og velstand. Det er med til at sikre gode arbejdspladser i Danmark. Det tiltrækker også udenlandske investeringer. Derfor vil regeringen fremlægge et vækstudspil med forslag om blandt andet at lempe skatter for virksomhederne. Det skal medvirke til at indfri regeringens målsætning om at øge væksten med 80 mia. kr. Sigtet med vækstudspillet er blandt andet at øge virksomhedernes investeringer, lempe skatten for iværksættere, give små nystartede virksomheder bedre adgang til risikovillig kapital, lette generationsskifte af virksomheder og styrke aktiekulturen.

Danmark har længe døjet med et for lavt investeringsniveau. Brancheforeningen Grakom ser derfor forslaget som et af de vigtigste punkter i regeringsgrundlaget.

Effektivisering af forsyningssektoren

Forsyningssektoren leverer el, gas, varme, drikkevand og teleydelser til danskerne, og den aftager vores affald og spildevand. Det er en stor udgiftspost for danske virksomheder, og der er et betydeligt potentiale for at effektivisere sektoren, og der er således mange penge at spare. Regeringen vil modernisere reguleringen med udgangspunkt i udspillet Forsyning for fremtiden – en forsyningssektor for borgere og virksomheder. Målet er lavere priser på el, vand og varme mv. for danske virksomheder og familier og at fastholde den høje forsyningssikkerhed.

Grakom ser et stort potentiale i en effektivisering af forsyningssektoren, som mærkbart vil kunne forbedre konkurrenceevnen.

Oprydning i punktafgifter

Regeringen vil lette og rydde op i virvaret af punktafgifter. Der er igangsat en afgiftsanalyse sammen med erhvervslivet, som er dem, der bærer de administrative byrder ved punktafgifterne. Analysen skal være færdig i 2017. Regeringen vil yderligere lave et nabotjek af reglerne på området.

I Brancheforeningen Grakom har vi længe ventet på oprydningen i punktafgifterne, og vi ser frem til, at oprydningen vil begynde i 2017.

Nedsættelse af Råd om gode konkurrencevilkår

Danske virksomheders rammebetingelser skal være blandt de bedste i verden. Regeringen vil derfor løbende overvåge danske virksomheders konkurrencevilkår og årligt benchmarke dem op imod andre lande. Der nedsættes et Råd om gode konkurrencevilkår, som får til opgave løbende at følge og efterse erhvervsvilkårene for virksomheder i Danmark. Rådet skal blandt andet se på skatte- og afgiftsregler, herunder selskabsskatten, personskatter, reguleringen generelt, rapporteringskrav mv.

Grakom anbefaler, at rådet sammensættes på en sådan måde, at erhvervslivet er bredt repræsenteret.

Fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører

Den offentlige sektor skal ikke bevæge sig ind på private markeder og udføre opgaver, der ligger langt udover det offentliges kerneområde. Regeringen vil tage initiativ til og sikre, at offentlige aktører ikke gennemfører erhvervsaktiviteter, der bør udføres af private. Desuden skal der være fair og lige konkurrence, så offentlige aktører ikke stilles bedre end deres private konkurrenter. Regeringen vil igangsætte en analyse, som skal føre til klarere regler for kommuners kommercielle virksomhed, herunder for prisfastsættelsen. Vi vil sikre klare og fair regler for kommuner og regioners afgivelse af kontrolbud. Endvidere vil regeringen belyse muligheden for at indføre én samlet klagemyndighed for offentlig erhvervsvirksomhed.

Brancheforeningen Grakom har været en af fortalerne for ændringer på området, og vi er i store træk glade for forslaget. Vi mener dog, at området allerede er tilstrækkeligt belyst til, at man kan foretage ændringerne som anbefalet i analysen Offentlige aktiviteter på kommercielle markeder.

Fokusering af DR og privatisering af TV 2

DR varetager opgaver, som er en kulturbærende del af det danske samfund. Men der er behov for i højere grad at målrette DR’s produktion til mere grundlæggende public service for at fokusere stærkere på produkter, der ikke udbydes af kommercielle udbydere samt for at reducere antallet af kanaler. Den nugældende mediepolitiske aftale udløber ved udgangen af 2018. Regeringen vil fremlægge et konkret forslag til fokusering af DR og en nedsættelse af licensen.

Regeringen ønsker at privatisere TV 2. Forberedelse af en privatisering af TV 2 vil blive påbegyndt i 2017, så privatiseringen kan ske, efter den nuværende mediepolitiske aftale for 2015-2018 udløber. Regeringen vil sikre, at der fortsat er et bredt udbud af public service-indhold efter en privatisering af TV 2.

Brancheforeningen Grakom er af den opfattelse, at DR er med til at stække de private medier i væsentlig grad. Vi er derfor glade for, at man vil fokusere DR, så der bliver bedre plads til de private medier.

Grakom ønsker de nye ministre god arbejdslyst, og vi vil gøre vores for, at holde den nye regering op på dens forslag.