Simon Tøgern, chefforhandler fra HK Privat og underdirektør Christian Jensen, jurist og forhandler for GRAKOM.

Simon Tøgern, chefforhandler fra HK Privat og underdirektør Christian Jensen, jurist og forhandler for GRAKOM.

Overenskomstforhandlingerne i den grafiske branche er på plads

Se de tre overenskomstfornyelser her samt chefforhandler Christian Jensens kommentarer til forhandlingerne.

To af de tre overenskomster i den grafiske branche blev fornyet med bistand fra Forligsinstitutionen. Det afspejler, at det ikke har været helt nemt at blive enige, og det skyldes bl.a. Corona-situationen.

Det fortæller underdirektør, jurist Christian Jensen, som er chefforhandler for GRAKOM. Han uddyber:

”Af de syv gange jeg har deltaget i den grafiske branches overenskomstforhandlinger, har denne været den hårdeste. Overenskomstforhandlerne blev i forhandlingernes afsluttende fase optaget af de udfordringer, branchen og resten af Danmark kæmper med på grund af coronavirus.”

Samtidig har den seneste overenskomstperiode (2017-2020) været præget af et fald i antallet af grafiske arbejdsgivere, som er blevet reduceret med 24 %, og beskæftigelsen på den grafiske overenskomst er reduceret med 16 %.

De generelle udfordringer har til gengæld ikke haft en synlig indflydelse på resultatet, siger Christian Jensen:

 ”Branchens vanskelige situation afspejler sig desværre ikke i forhandlingsresultatet. Overenskomstfornyelsen blev ca. 1 % dyrere end ved overenskomstfornyelsen i 2017. Til gengæld har virksomhederne denne gang faktisk fået lidt, hvilket jeg håber, de får gavn af.”

Den grafiske overenskomst

Den grafiske overenskomst mellem GRAKOM Arbejdsgivere, Danske Mediers Arbejdsgivere, HK Privat og 3F, blev fornyet den 8. marts 2020 med bistand fra Forligsinstitutionen.

Aftalen giver bl.a. 3 ugers øremærket forældreorlov til fædre og mulighed for at fravige eneretten for trykkere ved aftale med en tillidsrepræsentant.

 Aftalen svarer i øvrigt til aftalen om fornyelsen af Industriens Overenskomst af 9. februar 2020 (IO-aftalen) med følgende fravigelser:

  • Retten til fratrædelsesgodtgørelse for afskedigede medarbejdere udvides, således at også medarbejdere der afholder ferie, er syge, eller er på kursus ved udløbet af opsigelsesvarslet er berettigede hertil
  • Kompetenceudviklingsfonden tilføres de midler, der på IO-aftalen går til en organisationsfond. Styrkelsen koster årligt 82,50 kr. pr. medarbejder.
  • Reglerne om eneretten for faglærte trykkere kan fraviges ved aftale mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten. Fravigelsesadgangen er betinget af de vilkår, der gælder for lokalaftaler om arbejdstid.

 Christian Jensen ser flere positive elementer i aftalen:

”På den grafiske overenskomst glæder det mig, at vi fik styrket kompetenceudviklingsfonden, som stadig flere gøre brug af. Dernæst glæder jeg mig over, at virksomhederne nu sammen med tillidsrepræsentanterne kan aftale, at fortidens faggrænser kan nedbrydes, således at medarbejdernes kompetencer lettere kan komme i spil på trykmaskinerne. Især vores label- og emballagevirksomheder kan få gavn heraf.”

Den grafiske overenskomst omfatter ca. 1.850 medarbejdere, hvoraf ca. 1.650 beskæftiges af GRAKOM Arbejdsgiveres medlemsvirksomheder. Medarbejderne er beskæftiget som trykkere, bogbindere, bogbinderiassistenter, kartonnagearbejdere og grafisk teknikerelever.

Digitalprint- og serigrafoverenskomsten

Overenskomsten mellem GRAKOM Arbejdsgivere og HK Privat blev fornyet den 10. marts 2020.

Aftalen svarer til det aftalte på den grafiske overenskomst, hvortil kommer 5 ugers forlængelse af sygelønnen uden genebetaling.

Om denne aftale siger Christian Jensen:

”På digitalprintoverenskomsten glæder det mig, at vi stadig har mulighed for at få rigtig mange produktionstimer hver uge, og så håber jeg, at virksomhederne sammen med medarbejderne i den kommende overenskomstperiode bliver bedre til at bruge overenskomstens kompetenceudviklingsfond. Her står ca. 600.000 kr. og venter på at blive brugt. Det glæder mig også, at virksomhederne har fået mulighed for at halvere antallet af lønkørsler ved at overgå til månedsvis lønudbetaling.

Digitalprint- og serigrafoverenskomsten omfatter ca. 225 medarbejdere, der er beskæftiget som digitalprintoperatører, serigrafer, serigrafiske medhjælpere og grafisk teknikerelever.

Funktionæroverenskomsten

Overenskomsten mellem GRAKOM Arbejdsgivere og HK Privat blev fornyet den 15. marts 2020 med bistand fra Forligsinstitutionen.

Aftalen svarer til aftalen om fornyelsen af Industriens Funktionæroverenskomst af 9. februar 2020 (IO-aftalen), hvortil kommer pension til kommende mediegrafikerelever over 18 år finansieret af en reduktion af lønnen.

Her er der bl.a. fundet en fornuftig løsning i forhold til at elever kan spare op til pension, siger Christian Jensen:

”På funktionæroverenskomsten glæder det mig, at vi sammen med HK Privat fandt en fornuftig løsning, der betyder, at mediegrafikerelever med startdato fra september 2020 får fuld pension. Med denne aftale kan branchen bryste sig af, at alle dens elever kommer tidligt i gang med at spare op til pension. Det glæder mig også, at vi har tydeliggjort muligheden for at aftale med den enkelte medarbejder, at lønnen kan omfatte betaling for almindeligt forfaldende overarbejde.

Funktionæroverenskomsten omfatter ca. 2.050 medarbejdere, der er beskæftiget som administrative funktionærer, tekniske funktionærer, mediegrafikere og ctp- og dtp-medarbejdere, kontorelever og mediegrafikerelever.

Fritvalgslønkontoen

Endeligt vil Christian Jensen gerne fremhæve et element, der går igen i alle tre overenskomster:

”Det glæder det mig, at vi på alle overenskomster har fået gjort det krystalklart, at værdien af fritvalgslønkontoen, der forhøjes med 1 % i hvert af de tre overenskomst år, indgår i de fremtidige lønforhandlinger.”

Den videre proces

De tre fornyelsesaftaler er godkendt af DA og GRAKOM Arbejdsgiveres bestyrelse.

Aftalerne indgår i Forligsmandens mæglingsforslag såfremt et sådan fremsættes. Mæglingsforslaget forventes sendt til afstemning i starten af april 2020. Indtil overenskomstsituationen er endeligt afklaret, anbefaler GRAKOM, at medlemsvirksomheder afstår fra at indlede lønforhandlinger med de overenskomstomfattede medarbejderne.

GRAKOM vil på her på sitet orientere mere detaljeret om overenskomstfornyelsen snarest muligt.

Spørgsmål til overenskomstfornyelsen kan rettes til GRAKOMs juridiske afdeling.

Læs mere

Fornyelsesaftalerne ligger på GRAKOMs hjemmeside under Overenskomster.