Ny trepartsaftale suspenderer arbejdsgiverperiode

Trepartsaftale om midlertidig suspendering af arbejdsgiverperioden samt ordning med barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19 skal – i en lettere justeret form – sikre, at der bakkes op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om at genindføre både den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden og den midlertidige ordning med barselsdagpenge til forældre, der må blive hjemme for at passe deres børn som følge af covid-19.

Det fremgår af aftalen, at ordningerne gælder i perioden 23. november 2021 til og med den 28. februar 2022. Det fremgår yderligere, at begge ordninger kræver lovændring, og regeringen vil søge Folketingets opbakning til en hastebehandling, så ordningerne kan virke hurtigst muligt.

Nedenstående er teksten, der står i aftalen om de to ordninger:

Midlertidig udvidet ret til arbejdsgiverrefusion og sygedagpenge til selvstændige
Med den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden får arbejdsgivere ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for lønmodtagere, der er dokumenteret smittet med covid-19.

Med ordningen får arbejdsgivere ligeledes ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag for medarbejdere, der efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet.

Personer, der er omfattet af ordningen som ”nær kontakt”, der skal gå i selvisolation, skal på tro og love erklære, at de følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af ”nære kontakter”. Det er et krav, at personen ikke kan arbejde hjemmefra.

Selvstændige, der er i samme situationer, kan få sygedagpenge af kommunen fra første fraværsdag.

Ordning med barselsdagpenge til forældre til hjemsendte børn som følge af Covid-19
Ordningen omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19 eller som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver. Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse og selvstændige. Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet. Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie.

Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem. Datoen for hjemsendelsen skal fremgå. Forældrene skal desuden på tro og love oplyse sidste dag i hjemsendelsen og erklære, at de ikke modtager f.eks. løn for de ansøgte dage.

Såfremt begge forældre er lønmodtagere og deler bopæl, skal der fremlægges erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har afspadsering, som de kan bruge samt at der ikke udbetales løn eller andet til den forælder, der bliver hjemme, for de dage, der ansøges om ydelse for. Hvis forældrene ikke deler bopæl, skal der alene fremlægges tro- og loveerklæring fra arbejdsgiveren til den forælder, der ansøger.

Arbejdsgiver skal melde fraværet ind via Nemrefusion. Med ordningen indføres ikke en ret til fravær eller en ret til løn under fraværet. Barselsdagpengene udbetales direkte til forælderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiver, idet der ikke er ret til ydelsen, hvis der udbetales løn fra arbejdsgiveren.