Ny lov om forretningshemmeligheder

Loven gennemfører EU’s direktiv om beskyttelse af forretningshemmeligheder i dansk ret. Formålet med direktivet er at styrke virksomheders muligheder for at beskytte fortrolig knowhow og forretningshemmeligheder mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse. Den nye lov, som blev vedtaget af Folketinget d. 10. april, træder i kraft 9. juni.

Loven om forretningshemmeligheder indeholder indledningsvis en definition af begrebet ”forretningshemmelighed”.

Efter loven er det bl.a. et krav, at en oplysning – for at være en forretningshemmelighed – ikke er almindelig kendt eller umiddelbart tilgængelig, og at den under de givne omstændigheder er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmeligholdelse.

Reguleringen af forretningshemmeligheder findes i dag i flere forskellige love. Den nye lov samler reguleringen af forretningshemmeligheder i én lov.

 

Inden for det ansættelsesretlige område er de væsentligste forhold, virksomheden skal være opmærksom på følgende:

  • Hidtil har markedsføringslovens § 23 indeholdt et forbud mod ansattes uberettigede brug og videregivelse af erhvervshemmeligheder. Markedsføringslovens § 23 ophæves ved indførelsen af den nye lov.

  • Retstilstanden efter markedsføringslovens § 23 videreføres i al væsentlighed i den nye lov.

  • Virksomheden er derfor beskyttet på stort set samme måde mod ansattes og tidligere ansattes uberettigede brug og videregivelse af virksomhedens forretningshemmeligheder.

  • Efter markedsføringslovens § 23 gælder forbuddet mod at viderebringe eller benytte erhvervshemmeligheder i tre år efter fratrædelsen. Denne regel ophæves, idet forbuddet nu gælder tidsubegrænset.

  • Hvis virksomheden bliver opmærksom på, at fx en tidligere ansat uberettiget bruger eller videregiver virksomhedens forretningshemmeligheder, skal der reageres hurtigt. Den nye lov indeholder en søgsmålsfrist på 6 måneder fra, at virksomheden bliver opmærksom på krænkelsen.

Det skal virksomheden gøre

Den nye lov om forretningshemmeligheder giver anledning til, at henvisninger til fx markedsføringslovens § 23 i ansættelsesretlige dokumenter som ansættelseskontrakter, opsigelser og bortvisningsskrivelser bør ændres til § 4 i lov om forretningshemmeligheder.

Det er ikke nødvendigt at ændre henvisningerne i ansættelseskontrakter, der er er indgået før den 9. juni 2018.

Kilde: Lov om forretningshemmeligheder af 10. april 2018 (lovforslag nr. L 125).