Ny klausullov vedtaget i Folketinget

 

Folketinget har vedtaget lov om ansættelsesklausuler. Loven træder i kraft den 1. januar 2016.

Lov om ansættelsesklausuler gælder alene for klausuler, som bliver indgået den 1. januar 2016 eller senere. Dvs. at konkurrence- og kundeklausuler indgået med funktionærer før 1. januar 2016 er reguleret af de nu-værende regler i funktionærlovens §§ 18 og 18A.

Den nye lov om ansættelsesklausuler gælder alle ansættelsesforhold, uanset om der er tale om funktionærer eller ikke-funktionærer.

Efter loven skal klausuler fortsat være skriftlige.

Efter loven kan en konkurrenceklausul kun indgås med en lønmodtager, der indtager en helt særlig betroet stilling, og det skal skriftligt oplyses, hvilke forhold i lønmodtagerens ansættelse der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul.

En kundeklausul vil kun være gyldig, når aftalen angår kunder, som lønmodtageren har været i forretnings-mæssig forbindelse med inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet. Derudover er det en gyldighedsbetingelse, at lønmodtageren får udleveret en af virksomheden udarbejdet liste over kunder omfattet af kundeklausulen.

En konkurrence- eller kundeklausul kan maksimalt have en varighed på 12 måneder efter lønmodtagerens fratræden, mens en kombineret konkurrence- og kundeklausul maksimalt kan have en varighed på 6 måneder efter lønmodtagerens fratræden.

Der er indført nye regler om kompensation for klausulerne. Kompensationen kan nu udgøre mindst 40 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet for klausuler med en varighed op til 6 måneder og 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet for klausuler med en varighed op til 12 måneder.

Kompensationen for de første 2 måneder skal udbetales som et engangsbeløb til lønmodtageren ved fra-trædelse, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde.  Hvis lønmodtageren får andet passende arbejde i klausulens løbetid, nedsættes kompensationen, hvilket dog ikke gælder for engangskompensationen for de 2 første måneder.

Grakom anbefaler, at virksomheder, der på nuværende tidspunkt ønsker at indgå ansættelsesklausuler, overvejer, om aftalerne skal indgås inden den 1. januar 2016, da de nuværende regler er mere gunstige for virksomheden.

Kilde: Lovforslag nr. L 25 vedtaget af Folketinget den 10. december 2015.