Ny afgørelse: Medarbejder med mere end 25 års anciennitet blev opsagt.

Afskedigelsnævnet har i en konkret sag konkluderet, at det var sagligt at opsige en medarbejder med lang anciennitet, selvom virksomheder så vidt muligt skal undgå at fyre medarbejdere, der har været i virksomheden i 25 år eller mere.

I en ny afgørelse konkluderer Afskedigelsesnævnet, at det i den konkrete sag var sagligt at afskedige en medarbejder, der havde mere end 25 års anciennitet.

Det følger af Afskedigelsesnævnets praksis, at virksomheder så vidt muligt skal undlade at afskedige medarbejdere, der har lang anciennitet i virksomheden. Ved lang anciennitet forstås 25 år eller derover.

Hvis virksomheden alligevel vil afskedige en medarbejder med lang anciennitet, påhviler det virksomheden at godtgøre, at afgørende hensyn har gjort det påkrævet at afskedige medarbejderen i stedet for medarbejdere med væsentligt kortere anciennitet.

I den forbindelse skal virksomheden godtgøre, at den – inden den skred til opsigelse – nøje har undersøgt mulighederne for fortsat beskæftigelse af den pågældende medarbejder. Dette kan enten være i samme stilling eller ved omplacering. Det kan være svært for en virksomhed at godtgøre, at en afskedigelse af en medarbejder med lang anciennitet er saglig.

Virksomheden var ramt af ordrenedgang
Den nye afgørelse fra Afskedigelsesnævnet angår en virksomhed (ikke medlem af GRAKOM), der pga. konkrete forhold var ramt af ordrenedgang. Dette blev yderligere forstærket af Covid-19-situationen. Virksomheden havde tilpasset medarbejderstaben af et par omgange og stod over for yderligere tilpasninger. Virksomheden besluttede at afskedige 13 medarbejdere, heraf 8 ud af 40 faglærte trykkere og 5 ud af 146 ufaglærte medarbejdere. Sagen angik afskedigelsen af en af de faglærte medarbejdere, der havde mere end 37 års anciennitet i virksomheden.

Opmanden (nævnets formand) konkluderede indledningsvis, at på grund af arbejdsmangel fandtes det godtgjort, at virksomheden havde været nødsaget til at foretage afskedigelser i den afdeling, medarbejderen var ansat. Spørgsmålet var derefter, om medarbejderen med lang anciennitet burde være friholdt for afskedigelse.

Et element i den forbindelse var, at medarbejderen cirka et år før modtagelsen af opsigelsen, havde fået en skriftlig advarsel vedr. dennes præstation m.m. Siden modtagelsen af advarslen havde medarbejderen ikke fået yderligere påtaler af sit arbejde, men på baggrund af de afgivne forklaringer blev det lagt til grund, at flere af medarbejderens kolleger havde udtrykt over for ledelsen, at samarbejdet med medarbejderen var vanskeligt.

På baggrund af de afgivne forklaringer lagde opmanden til grund, at det under tidligere fyringsrunder havde været på tale at afskedige medarbejderen, men at virksomheden havde undladt dette på grund af medarbejderens høje anciennitet. Opmanden lagde yderligere til grund, at ved afgørelsen af, hvem der skulle afskediges, havde virksomheden foretaget en vurdering af medarbejdernes faglighed og personlige engagement, og at det indgik deri som en afgørende faktor, at virksomheden skulle beholde de medarbejdere, der var mest fleksible og omstillingsparate.

På baggrund af ovenstående konkluderede Afskedigelsesnævnet følgende:

”Opmanden finder på denne baggrund ikke grundlag for at tilsidesættes ledelsens vurdering, hvorefter A [medarbejderen] var blandt de faglærte trykkere, som virksomheden bedst kunne undvære, og det findes herefter godtgjort, at der ikke var mulighed for, at A fortsat kunne beskæftiges i samme stilling.

For så vidt angår spørgsmålet om omplacering lægger opmanden til grund, at der på opsigelsestidspunktet heller ikke var ledige stillinger, som A kunne omplaceres til. Udover opsigelsen af 8 faglærte medarbejdere svarende til 20 % af denne medarbejdergruppe, måtte virksomheden også opsige 5 ufaglærte medarbejdere.

Afskedigelsen blev således vurderet at være saglig.

GRAKOM bemærker

I forhold til omplaceringsmuligheder forholder afgørelsen sig alene til ledige stillinger. Det taler for, at virksomheden ikke er forpligtet til at afskedige en medarbejder (evt. ufaglært) med kortere anciennitet for at kunne omplacere en faglært med lang anciennitet.

Afgørelsen dokumenterer, at en advarsel vedr. medarbejderens forhold også kan tillægges betydning ved en opsigelse begrundet i virksomhedens forhold. Så det kan for flere tilfældes skyld være fornuftigt at give en skriftlig advarsel vedr. forhold, der kan berettige til dette. GRAKOM skriver om advarsler her.

På trods af afgørelsen er der en betydelig risiko ved at opsige medarbejdere med lang anciennitet, og GRAKOMs juridiske afdeling bør kontaktes før en sådan opsigelse afgives.