Midlertidig lov: Adgang til sygedagpenge for risikogrupper

Folketinget har vedtaget en lov om midlertidig adgang til sygedagpenge for medarbejdere i risikogrupper og pårørende til personer i risikogrupper. Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at betale løn.

Folketinget har den 20. maj 2020 vedtaget en ændring af lov om sygedagpenge. Lovændringen giver midlertidig ret til sygedagpenge fra første fraværsdag for følgende personer:

  • Medarbejdere, der ifølge Sundhedsstyrelsen vurderes at have øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19
  • Pårørende, der deler husstand med personer, der ifølge Sundhedsstyrelsen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19

Betingelsen for at få midlertidigt ret til sygedagpenge er en lægelig dokumentation for, at medarbejderen, eller en pårørende til medarbejderen, er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19. Den, der rekvirerer lægeerklæringen, betaler for den. Hvis betingelserne for ret til midlertidige sygedagpenge er opfyldt, refunderer kommunen udgiften.

Hvis arbejdspladsen ikke kan følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger
Den nye ordning omfatter alene lønmodtagere – ikke ledige og selvstændige. Ordningen gælder for medarbejdere, hvor det på baggrund af lægeerklæringen ikke er muligt at indrette arbejdspladsen eller ændre arbejdsopgaver, så arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

For at benytte ordningen er det en betingelse, at medarbejderen er helt fritaget for sin arbejdsforpligtelse. Ordningen omfatter ikke medarbejdere, der f.eks. kan arbejde hjemmefra.

Den midlertidige ret til sygedagpenge skal dokumenteres ved lægeerklæring samt erklæring fra arbejdsgiveren om dels, at arbejdspladsen ikke kan indrettes/arbejdsopgaverne ændres, så arbejdet kan udføres i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og dels om, at lønmodtageren er helt fritaget for sin arbejdsforpligtelse.

Arbejdsgiveren er ikke forpligtet til at betale løn
Medarbejdere, der er omfattet af ordningen, er fritaget for at arbejde. De er ikke hjemsendte og de er ikke uarbejdsdygtige som følge af egen sygdom. Arbejdsgiveren er derfor ikke forpligtet til at betale løn under fritagelsen. Hvis arbejdsgiveren vælger at betale hel eller delvis løn under arbejdsfritagelsen, får arbejdsgiveren ret til sygedagpengerefusion.

Medarbejderen skal opfylde sygedagpengelovens øvrige betingelser (undtagen kravet om at være uarbejdsdygtig pga. egen sygdom). Reglerne om opfølgning for sygedagpengemodtagere finder ikke anvendelse for personer, der er omfattet af denne ordning. De omfattede lønmodtagere vil få ret til sygedagpenge, selv om de har mistet retten til sygedagpenge på grund af varighedsbegrænsningen.

Pårørende
En pårørende er efter loven en lønmodtager, der deler husstand med en person, der er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19, og som har en familiemæssig tilknytning til lønmodtageren.

Lovændringen ændrer ikke på gældende ansættelsesret i forhold til fravær og ret til løn under fravær. Lønmodtagere vil fortsat kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner, hvis de undlader at møde på arbejde, uden der er indgået en aftale med arbejdsgiver om, at de kan undlade at møde.

Ordningen gælder til og med den 31. august 2020.