GRAKOM: Formandens tale til  OK 2023-åbningsmødet

Her er GRAKOMs formand, Jesper Jungersens tale til OK 2023-åbningsmødet med HK Privat, 3F og Dansk Erhverv (DMA), som blev afholdt torsdag den 19. januar 2023 kl. 13.30 i Festsalen på Nationalmuseet.

Kære alle

Velkommen til vores åbningsmøde for overenskomstforhandlingerne 2023.

Udover den grafiske overenskomst, som binder os sammen, omfatter åbningsmødet også GRAKOMs to overenskomster med HK Privat: Funktionæroverenskomsten og Digitalprintoverenskomsten.

Siden seneste åbningsmøde er DMA fusioneret med Dansk Erhverv, så vi har fået en ny part på den grafiske overenskomst. GRAKOM ser frem til samarbejdet med Dansk Erhverv (DMA), og vi glæder os over, at fusionen ikke har givet anledning til udskiftninger blandt forhandlerne.

Sidste år mistede vi Rene Jensen. Æret være hans minde. Rene forhandlede den grafiske overenskomst i 2017 og 2020 for 3F. I år byder vi særligt velkommen til Morten Villadsen fra 3F, der skal være med som forhandler for første gang.

Fra HK og 3F ser vi i øvrigt kun kendte ansigter, som vi jo alle tidligere har indgået overenskomster med, så mon ikke det også kan lade sig gøre denne gang.

Velkommen til jer alle.

Fra GRAKOMs side vil vi gerne benytte åbningsmødet til at takke for det gode samarbejde på arbejds­miljø­om­rådet. Vi har fået to nye vejledninger på gaden – en om støv og en om arbejdet med UV-farver. Det er et vigtigt arbejde, der gør det lettere for virksomhederne og medarbejderne at indrette sig på en måde, der minimerer risici og gener ved arbejdet mest muligt.

I GRAKOM glæder vi os også over, at vi er ved at være i mål med vores fælles grafiske CSR-kodeks 2.0, der bl.a. indeholder FN’s Verdensmål. Vores første CSR-kodeks var en succes, som mange grafiske virksomheder har taget til sig. Med version 2.0 tager vi kodekset og dermed branchen til ”next level”.

GRAKOM vil også takke HK og Simon Tøgern for samarbejdet om Danmarks Medie og Journalisthøjskole og ikke mindst om de branchepolitiske sager, der har været de seneste tre år – blandt andet har grøn omstilling været i fokus på flere planer, og der har vi stået sammen. Vi har en fælles forståelse af, at det er vigtigt for både jeres og vores respektive medlemmer, at vi har gode uddannelser og sunde virksomheder, der bidrager til grøn omstilling, og at vi har gode rammebetingelser i vores branche. Vi er langt stærkere, når vi står sammen, og vi værdsætter det gode samarbejde og den gensidige tillid på disse områder.

Simon Tøgern, HK Privat ved åbningsmødet

GRAKOM vil også takke for det gode samarbejde på uddannelsesområdet, hvor det er lykkedes at få udviklet en velfungerende sekretariatsløsning i regi af Industriens Uddannelser. Det gode samarbejde udmønter sig blandt andet på grafisk teknikerområdet, hvor rekruttering er en af de udfordringer, vi i fællesskab arbejder med og finder løsninger på.

Et godt eksempel er den fleksible adgang til uddannelsens hovedforløb fra industrioperatør-, procesoperatør- og skilteteknikeruddannelsernes grundforløb.  

GRAKOM takker også for samarbejdet om kompetenceudviklingsfondene, hvor der er opnået en god fælles forståelse af, hvad der kan søges støtte til. Det sikrer en smidig, hurtig og effektiv håndtering af ansøgningerne, som kommer medarbejdere og virksomheder til gode.

GRAKOM ser frem til, at vi fortsætter det gode og tillidsfulde samarbejde på uddannelsesområdet – ikke mindst med baggrund i de store udfordringer erhvervsuddannelserne står over for i disse år.

Parterne ved forhandlingsbordet på åbningsdagen

Vi har brug for, at flere unge vælger at uddanne sig til Grafisk Tekniker. Det er vigtigt, at vi samarbejder om at bruge alle lejligheder til at tale faget og de fremtidige jobmuligheder op, og at vi i fællesskab får mobiliseret de nuværende ca. 650 faglærte beskæftiget i GRAKOMs medlemsvirksomheder til at anbefale faget og branchen til de unge. Der er behov for at forberede et generationsskifte, og med fortsat ansvarlige overenskomster, er der også gode jobmuligheder for grafisk teknikere mange år ud i fremtiden.

Endelig vil GRAKOM gerne takke de overenskomstomfattede medarbejdere, herunder medlemmerne af HK og 3F for deres indsats for branchen. Indsatsen og den fortsatte respekt af fredspligten gør, at virk­som­hed­erne investerer, opretholder og skaber jobs, og styrker branchens konkurrencekraft i forhold til udlandet.

I dag er det også tid til at se fremad
Flere års fald i beskæftigelsen i de grafiske virksomheder er om ikke ophørt så i hvert fald sat på pause. Beskæftigelsen i Danmark har aldrig været større end i 2022. Også i den grafiske branche har vi oplevet, at der har været større kamp om såvel de ufaglærte som de faglærte medarbejdere.

Men man skal dog være blind, hvis man ikke kan se de tunge skyer, der trækker sig sammen over Danmarks økonomi. Efter covid-19 er inflationsspøgelset genopstået efter 40 års dvale. Inflationen vil reducere såvel beskæftigelse som investeringer – alt sammen til skade for dansk økonomi.

De høje priser på energi og papir har presset omkostningerne på tryksager voldsomt i vejret. Det har allerede betydet en vis nedgang i markedet, og vi ser at flere og flere kunder vælger den digitale kommunikation på bekostning af tryksagen.

Vi står nu overfor overenskomstforhandlinger og efterfølgende lokale lønforhandlinger, hvor medarbejderne presser på for at opnå forbedringer, som kan være med til at kompensere for den høje inflation. Det har vi fra arbejdsgiverside forståelse for, men det er vigtigt at minde om, at både arbejdstagere og arbejdsgivere har et ansvar for at medvirke til, at inflationen ikke løber løbsk. Samtidigt er det vigtigt at minde om, at tryksagen står i en vanskelig konkurrencesituation, hvor der ikke er plads til yderligere omkostningsstigninger, hvis vi skal gøre os håb om at opretholde det nuværende marked. GRAKOM er bekymret for, at det voldsomme løn­pres kan føre til, at de forestående overenskomst­forhand­linger ender med en forhøjelse af personale­om­kost­ningerne, som ikke står mål med udviklingen i produk­tivi­teten. Derved kan branchen risikere at miste investeringer og kon­kurren­cekraft i forhold til udlandet.

Som ved alle tidligere overenskomstforhandlinger ønsker GRAKOM større fleksibilitet og mindre bureaukrati.

Fleksibiliteten kan vi styrke ved at betro ledelsen og den enkelte medarbejder retten til selv at aftale fra­vig­el­ser af en række af overenskomsternes arbejdstidsregler og ved at fjerne den sidste rest af eneret på den gra­fiske overenskomst, så dem der kan også må.

GRAKOM ønsker overenskomstens arbejdstidsregler ændret, så vi kan køre flere timer på fjerde og femte hold. GRAKOM ønsker også, at kravet om lokal enighed for varierende ugentlig arbejdstid fjernes. En imødekommelse af GRAKOMs ønsker vil styrke branchens konkurrencekraft og øge beskæftigelsen.

Vi er nået et stykke med ens­ret­ning­en af den grafiske overenskomst. GRAKOM mener, at tiden er inde til at tage de næste skridt, så litografreglerne udbredes til de øvrige faggrupper.

GRAKOM ønsker, at den enkelte med­arbejder selv kan beslutte, at hele fritvalgsbidraget udbetales løbende sammen med lønnen. De nuværende regler er formynderiske og svækker opfattelsen af fritvalg som en reel del af lønnen.

I den seneste overenskomstperiode har GRAKOM fået mange nye medlemsvirksomheder. De nye medlemsvirksomheder vælger stort set alle et branchemedlemskab af GRAKOM og fravælger dermed overenskomsterne i GRAKOM Arbejdsgivere.

I samme periode har funktionærtunge medlemsvirksomheder fravalgt GRAKOM Arbejdsgivere. Fra­valget op­står typisk ved fusioner, hvor den anden virksomhed i fusionen er medlem af en af de andre arbejdsgiver­for­eninger i DA-fællesskabet. Begrundelsen for fravalget er, at virksomhederne ikke ønsker at samle akti­vi­tet­erne i den arbejdsgiverforening, der ikke har en 50 procentregel.

Med mindre 50 procentreglen afskaffes på de alternative funktionæroverenskomster, ønsker GRAKOM en genindførelse af 50 procentreglen på vores funktionæroverenskomst.

På BK-området ønsker GRAKOM, at vi afvikler den særlige fritidsulykkeforsikring. Ifølge vores oplysninger er forsikringen ikke til megen nytte for de forsikrede medarbejdere. De små 90.000 kr. ordningen koster årligt med den nuværende beskæftigelse på BK-området, tænker vi, kan gøre større nytte andre steder.

Jeg ønsker os alle gode overenskomstforhandlinger.

Tak!

Fra venstre: Adm.direktør Thomas Torp, GRAKOM, bestyrelsesmedlem Hanne Hørup, næstformand Thomas Hedegaard Søby, og formand Jesper Jungersen ved åbningsmødet