Grakom: Det skal du vide om regeringens nye lovprogram

En ny politisk sæson er skudt i gang. I forlængelse af den obligatoriske åbningstale fra statsministeren er regeringens lovprogram for det kommende folketingsårs blevet præsenteret. Flere af lovprogrammets nyheder kan komme til at berøre dig og din virksomhed.

Omlægning af blankmedieordningen

Lovforslaget har til formål at ændre den ophavsretlige blankmedieordning om kompensation til rettighedshaverne for lovlig kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale i lyset af den teknologiske udvikling og udviklingen i privatkopiering.

Grakom arbejder for, at flytte vederlaget over på de medier, hvorfra privatkopieringen foretages, da afgiften rammer medier, der ikke længere bruges til privatkopiering.

 

Konkurrence mellem det private og offentlige

Der er flere lovforslag vedrørende konkurrence mellem det private erhvervsliv og det offentlige. Formålet er at indskrænke statslige aktiviteter, der er i konkurrence med private aktører ved at fjerne konkrete lovhjemler, der giver adgang til offentlig erhvervsvirksomhed.

Derudover er formålet at lovfæste kommunalfuldmagtsregler og myndighedsfuldmagtsregler om erhvervsvirksomhed og fastsætte regler om prissætning heraf med henblik på at sikre fair og lige konkurrence mellem offentlige og private aktører.

Endeligt skal der etableres en klagemyndighed for offentlige erhvervsaktiviteter, hvor virksomheder kan henvende sig, hvis de oplever, at det offentlige udfører erhvervsvirksomhed på urimelige vilkår. Lovforslaget skal sikre en nem adgang til at klage, hvis det offentlige ikke overholder reglerne.

Lovforslagene er en opfølgning på regeringens udspil om fair og lige konkurrence fra september

regeringsgrundlaget fra november 2016.

Grakom arbejder for, at man fra politisk side udfaser offentlige aktørers konkurrenceforvridende tilstedeværelse på det private marked.

 

Forenkling af erhvervsfremmesystemet

Lovforslaget har til formål at forenkle erhvervsfremmesystemet. Med lovforslaget reduceres de administrative niveauer fra 3 til 2 - ét decentralt niveau med en kommunal forankring og et statsligt niveau. Som konsekvens heraf afskæres regionerne fra egen erhvervsfremmeindsats. I stedet for etableres Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der skal sikre en sammenhængende, efterspørgselsdrevet og lokalt forankret indsats på tværs af landet. Samtidig etableres nye tværkommunale erhvervshuse og en samlet fælles offentlig digital erhvervsfremmeplatform.

Grakom støtter et forenklet erhvervsfremmesystem. Grakoms egne analyser har vist, at medlemsvirksomheder i højere grad vil benytte erhvervsfremmesystemet, hvis Forenklingsudvalgets for Erhvervsfremmes anbefalinger om øget tilgængelighed og specialisering efterleves.

 

Medieforlig

Lovforslagene har til formål at implementere dele af medieforliget mellem regeringen og Dansk Folkeparti.

Momsfritagelsen af danske digitale nyhedsmedier står ikke på lovprogrammet. I forbindelse med medieforliget blev det besluttet, at momsfritagelse i første omgang skulle ske gennem en momskompensationsordning, men EU’s finansministre er blevet enige om, at de enkelte EU-lande selv kan bestemme momsniveauet på digitale medier som e-aviser, e-bøger og e-magasiner. Derfor kommer der ingen momskompensationsordning. I stedet må der forventes et lovforslag i løbet af 2019 om momsfritagelse af digitale nyhedsmedier. 

Grakom arbejder for fair konkurrence på mediemarkedet. Magasiner og ugeblade skal være underlagt samme momsmæssige vilkår, som aviser både digitalt og på tryk. Forskellige momsmæssige vilkår er konkurrenceforvridende.

Hele lovprogrammet kan læses på statsministeriet hjemmeside:

http://stm.dk/multimedia/Lovgivning_-_Folketings_ret_2018-2019.pdf