Grafisk tekniker og mediegrafikeruddannelserne: Der vil være efterspørgsel efter dem i fremtiden

Fri adgang til grafisk teknikeruddannelsen og en lidt større kvote end sidste år på mediegrafikeruddannelsen. Læs også om det seneste forløb på grunduddannelsen for grafisk teknikeruddannelsen og om lille tilbagegang i efteruddannelser.

Den årlige proces for dimensionering (adgangsbegrænsning) til erhvervsuddannelserne for det kommende år er netop blevet gennemført. Uddannelserne som grafisk tekniker og mediegrafiker har begge en såkaldt modelparameter over 1, hvilket indikerer, at efterspørgslen over tid vil overstige udbuddet af færdiguddannede.

Det betyder, at der i princippet kunne være frit optag på begge uddannelser, men efter indstilling fra GRAKOM og de øvrige organisationer i Grafisk Uddannelsesudvalg er det besluttet at fortsætte med en frivillig kvote på mediegrafikeruddannelsen.

”Vi er bekymrede over konsekvenserne af et frit optag på uddannelsen, primært fordi antallet af igangværende skolepraktikelever stadig er for højt, og fordi mange elever er lang tid om at få en uddannelsesaftale efter gennemført grundforløb,” siger GRAKOMs uddannelseschef Anders Mosumgaard.

Kvoten for 2021 er fastsat til 150 elever fordelt på de 7 skoler. På grafisk teknikeruddannelsen er der frit optag.

8 elever har gennemført grundforløbet i Grafisk teknikeruddannelsen i Roskilde
I samarbejde med TECHCOLLEGE udbyder Roskilde Tekniske Skole grundforløbet (GF2) på grafisk teknikeruddannelsen, og i januar startede det første hold op.

14 elever var tilmeldt, 11 startede og 8 har gennemført grundforløbet.

”Nedlukningen i forbindelse med Covid-19 har været en stor udfordring for skole og elever, men forløbet er alligevel blevet en succes,” siger Anders Mosumgaard.

Der er blevet gennemført online undervisning for eleverne, men for elever der ikke kender faget, har det været en særlig udfordring, og de elever der nu skal søge praktikplads hos virksomhederne vil have nogle mangler i forhold til den praktiske del af uddannelsen.

”Skolen regner med at ca. halvdelen får en uddannelsesaftale inden længe, og resten forventer lige nu at starte i skolepraktik i på TECHCOLLEGE i Aalborg. Men virksomhederne kan stadig nå at indgå uddannelsesaftale med en af eleverne, og måske den midlertidige løntilskudsordning, der gælder året ud, kan medvirke til, at de sidste elever også kommer ud i virksomhederne. Man kan kontakte TECHCOLLEGE (cakr@techcollege.dk) hvis man er interesseret i at få en grafisk teknikerelev,” siger Anders Mosumgaard.

Tilbagegang i efteruddannelse inden for den grafiske branche er mindre end frygtet
I 2019 var der et fortsat fald i aktiviteten på den brancherettede efteruddannelse i AMU-systemet, hvor der blev registreret 804 kursister (kursusdeltagelser) i 2019 imod 902 året før. Tilbagegangen er dog mindre end på det samlede HAKL-efteruddannelsesområde (Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse), og derfor udgør branchens andel af aktiviteten stadig ca. 0,8 pct.

Sammenligner man med 2014, havde branchen over 7.000 kursister (kursusdeltagelser), der udgjorde ca. 5 pct. af aktiviteten på HAKL-området.

”Den lave aktivitet giver fortsat branchen udfordringer i forhold til udbuddet af branchespecifik offentligt finansieret efteruddannelse, men GRAKOM arbejder sammen med HK Privat og de øvrige organisationer på området for, at skolerne både kan og vil udbyde og gennemføre relevante kurser,” siger Anders Mosumgaard.

Han fortsætter:

”Indtrykket af kursusaktiviteten i 2020 under Covid-10 nedlukningen er, at der ikke har været den store aktivitet på online kursusforløb, selvom nogle skoler har gjort et stort arbejde for at konvertere det fysiske kursusudbud til online undervisning.”

TECHCOLLEGE fik dog succes med et udbud af 3 onlineforløb med grafisk design, billedbehandling og kreativ illustration med ca. 30 kursister, et forløb som GRAKOM hjalp med at markedsføre.

Stigende ansøgning til de grafiske kompetenceudviklingsfonde stoppede brat
Det stigende antal ansøgninger til fondene i løbet af 2019 og starten af 2020 stoppede brat den 12.marts 2020 som følge af Covid-19 nedlukningen.

”Dog er der især på funktionærområdet kommet gang i ansøgningerne igen, og på timelønsområdet har der været en del henvendelser om aftalt uddannelse, som blev gjort til en permanent ordning ved overenskomstfornyelsen,” siger Anders Mosumgaard.

Forpligtelsen til betaling af kursus ved opsigelse blev ved overenskomstfornyelsen flyttet fra virksomheden og ændret til en ret til yderligere 2 ugers tilskud fra kompetenceudviklingsfondene, og virksomhedernes bidrag til DGO og DSO kompetencefondene blev sat op fra 520 kr. til 602,50 kr. årligt.

Der har allerede været en del ansøgninger fra opsagte medarbejdere, men pr. 25 juni 2020 var der samlet set over alle tre kompetenceudviklingsfonde fortsat i alt 2,4 millioner kr. til rådighed.