Forbrugerombudsmandens årsberetning 2020/21

Læs Forbrugerombudsmandens beretning, der især handler om greenwashing, social ansvarlighed og abonnementsfælder. 

I juni 2022 udsendte Forbrugerombudsmanden sin beretning for årene 2020 og 2021. Beretningen indeholder en redegørelse for Forbrugerombudsmandens prioriteringer, en emneopdelt gennemgang af tilsynet suppleret med artikler om udvalgte emner, en redegørelse for det internationale arbejde samt en masse tal om regnskab, budget og sager.

Uansvarlig långivning på grund af mangelfuld kreditværdighedsvurdering og abonnementsfælder på internettet har været blandt de prioriterede områder. Især uansvarlig långivning behandles grundigt i beretningen.

Målrettet markedsføring
En sag om målrettet markedsføring og social ansvarlighed fortjener opmærksomhed. Målrettet markeds­føring af kreditaftaler på sociale medier overfor danske mænd i alderen 28-45 år med interesse for bl.a. online gambling, action games og online games fandt Forbrugerombudsmanden i strid med almene sam­fundshensyn og social ansvarlighed samt uetisk. Forbrugerombudsmanden fandt det også påtrængende, udnyttende, generende eller på anden måde krænkende at markedsføre lån til dette forbrugersegment.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det sociale medies annoncesystem var i strid med god mar­keds­føringsskik og anmodede det sociale medie om at fjerne muligheden for at målrette markedsføring af lån til forbrugere, som har vist interesse for spil. Vurderingen byggede på, at det fremgår af forarbejderne til markedsføringslovens § 3 om god skik, at bestemmelsen forbyder markedsføring, der strider mod social ansvarlighed og almene samfundshensyn.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at ludomani og over­gældsætning af forbrugere udgør sociale og samfundsmæssige problemer i Danmark, og at det er ud­nyt­tende og uetisk at bidrage til disse problemer ved at medvirke til markedsføring af lån specifikt til for­brug­ersegmenter, der må antages at have en overvægt af forbrugere med ringe økonomi og/eller et over­forbrug af hasardspil, herunder folk, der lider af ludomani.

Forbrugerombudsmandens vurdering blev ikke prøvet ved domstolene, idet det sociale medie bekræftede overfor For­brug­er­ombudsmanden, at det ville fjerne muligheden for, at annoncører kan målrette deres låneannoncer til for­brugere, der har vist interesse for spil.

Greenwashing
Greenwashing får større opmærksomhed. Fra 2022 får Forbrugerombudsmanden årligt syv mio. kr. ekstra til at styrke tilsynet med bl.a. greenwashing. Af beretningen fremgår, at nye medarbejdere er kommet til og flere sager er taget op.

Beretningen omtaler seks sager om greenwashing. Heriblandt en sag om markedsføring af batterier, hvor forhandleren ikke kunne dokumentere en række miljøudsagn, som fx ”Verdens grønneste batteri” samt en anden sag om markedsføring af børneudstyr med udsagn som ”made from BPA free eco-friendly PVC”. På baggrund af en rapport fra Miljøstyrelsen er Forbrugerombudsmanden af den opfattelse, at PVC ikke kan betegnes som miljøvenligt, hvorfor virksomheden blev politianmeldt.

Kilde:
Forbrugerombudsmandens årsberetninger