Tirsdag den 3. oktober 2017 åbnede Folketinget for en ny samling. Åbningen løftede sløret for regeringens omfattende lovprogram, der giver en masse arbejde for Grakom de næste måneder.

Efter godt og vel tre måneders sommerferie er det slut med tomme stole i Folketingssalen. Tirsdag åbnede tinget for en ny samling, som vil åbne for både udfordringer og muligheder for Grakoms medlemsvirksomheder.

I forbindelse med åbningen fremlagde regeringen sit lovprogram for folketingsåret 2017/2018. På en lang række punkter følger lovprogrammet op på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark” fra november 2016 og en række politiske aftaler.

Regeringen varslede endvidere, at dens udspil til jobreform, der skal øge gevinsten ved at være i arbejde, forventes at sætte sit præg på lovgivningsarbejdet i denne samling. De konkrete lovforslag i jobreformen afventer resultatet af de politiske forhandlinger.

Lovprogrammets forslag med betydning for Grakoms medlemsvirksomheder gennemgåes herunder efter den ansvarlige minister:

Beskæftigelsesministeren

Nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked

Formålet med lovforslaget er at harmonisere dagpengesystemet for lønmodtagere og selvstændige. Forslaget udmønter aftalen om et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked mellem regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Grakom støtter forslaget.

Ændring af ferieloven

Formålet med lovforslaget er at sikre en enklere og mere moderne ferielov, der er i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet. Lovforslaget er baseret på Ferielovsudvalgets betænkning fra august 2017.

Grakom støtter forslaget og afholder kurser mv. herom, når det bliver aktuelt. 

Begrænsning af arbejdsgiverens adgang til aktindsigt i sygedagpengesager 

Formålet med lovforslaget er at begrænse arbejdsgiveres adgang til oplysninger om medarbejderes sygeforløb. 

Grakom støtter ikke forslaget.

Arbejdstilsynets adgang til samtaler med ansatte

Formålet med lovforslaget er at styrke Arbejdstilsynets adgang til gruppesamtaler med medarbejderne om det psykiske arbejdsmiljø.

Grakom støtter ikke forslaget.

Redegørelse om regeringens indsats for en mindre byrdefuld implementering af erhvervsrettet EU-regulering

Grakom ser frem til redegørelsen i forventning om, at regeringen fortsætter arbejdet med at fjerne overflødige byrder på dansk erhvervsliv.

Erhvervsministeren

Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR

Formålet med lovforslaget er at beskytte de registreredes privatliv.

Grakom vil følge arbejdet med lovforslaget herunder dets betydning for direct mail kampagner og lignende.

Lov om forretningshemmeligheder

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en selvstændig lov om reglerne for beskyttelse af forretningshemmeligheder med henblik på at gøre det lettere for danske virksomheder at få overblik over reguleringen på området.

Grakom vil følge arbejdet med lovforslaget og orientere herom, når der nyt.

Databeskyttelseslov

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en generel lov, som erstatter den nugældende persondatalov fra 2000.

Grakom vil følge lovforslaget tæt, afholde kurser og udgive vejledninger herom, når der er større klarhed om den kommende regulering.

Kulturministeren

Blankmedieordningen

Formålet med lovforslaget er bl.a. at ændre den ophavsretlige blankmedieordning i lyset af den teknologiske udvikling. Grakom har gennem flere år arbejdet hårdt for dette forslag og vil fortsat følge det tæt.

Reklamer i det åbne land

Formålet med lovforslaget er at lempe reglerne om skiltning i det åbne land.

Grakom støtter forslaget og følger det tæt.

Ministeren for offentlig innovation

Lov om tilgængelighed af offentlige websteder

Formålet med lovforslaget er at implementere webtilgængelighedsdirektivet. Forslaget vil betyde, at flere myndigheders hjemmesider mv. skal gøres tilgængelige for handicappede.

Grakom støtter forslaget og følger det.

Skatteministeren

Målretning af aldersopsparing

Formålet med lovforslaget er at styrke incitamentet for at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Grakom støtter forslaget.

Uddannelsesministeren

Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.

Lovforslaget udmønter aftalekredsens aftale om justeringer af erhvervsuddannelser for voksne. Med lovforslaget ophæves det maksimale loft for en to-årig praktikuddannelse, der hidtil har været en stor udfordring for elever og virksomheder – særligt for uddannelser med en lang praktikuddannelse, fordi eleverne ikke har haft tilstrækkelig tid i praktik til at tilegne sig de færdigheder, som er nødvendige for at kunne aflægge svende-/fagprøve.

Grakom ser med stor bekymring på det kraftige fald i tilgangen af voksne til erhvervsuddannelserne. Derfor håber vi også, at den øgede fleksibilitet for elever og virksomheder vil få flere voksne til at søge en erhvervsuddannelse

Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.

Med dette lovforslag opdateres modelparametrene for erhvervsuddannelser, der indgår i beregningen af det praktikpladsafhængige bidrag til arbejdsgiverne. Lovgivningen udmønter trepartsaftalen om ”Tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark” og flere praktikpladser er dermed på plads.

Økonomi- og indenrigsministeren

Lov om kommunal og regional erhvervsvirksomhed

Formålet med lovforslaget er at lovfæste kommunalfuldmagtsregler mv. om erhvervsvirksomhed og fastsætte regler om prissætning heraf. Lovforslaget er en opfølgning på regeringsgrundlaget ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”.

Grakom vil følge lovforslaget tæt og fortsat kæmpe for, at dansk erhvervsliv ikke skal konkurrere med offentlige myndigheder.

 

Læs regeringens lovprogram i sin fulde længde