Eksporten af tryksager faldt 2 pct. i første halvår

Årets første seks måneder bød på fald i både importen og eksporten af tryksager, når man sammenligner med samme periode året før. Det største fald kan ses i eksporten, som faldt 1,98 pct., mens importen af tryksager faldt med 0,36 pct. Samlet blev der eksporteret tryksager for små 90 mio. kr. mere, end der blev importeret.Eksporten af tryksager beløb sig i første halvår til 1,37 mia. kr. mod 1,40 mia. kr. i samme periode året før. Ligeledes faldt importen af tryksager, således blev der importeret tryksager for 1,28 mia. kr. i årets første seks måneder, hvilket er et lille fald i forhold til første halvår 2015, hvor importen var 5 mio. kr. højere.

Udenrigshandlen med tryksager

Generelt har eksporten af tryksager haft en nedadgående tendens siden 2014, mens importen har været stigende siden 2013, når man ser på udviklingen for hele året.
Aviser, tidsskrifter og reklametryksager skyld i eksportfaldÅrsagen til faldet i den samlede eksport af tryksager skal findes i en nedgang i eksporten af dels reklametryksager og dels aviser og tidsskrifter. Reklametryksager har således et vækstbidrag til eksporten af tryksager på -5,0 pct., mens aviser og tidsskrifter har et vækstbidrag på -1,9. Modsat har de tre øvrige tryksagskategorier alle et positivt vækstbidrag.

Tryksagseksporten 2015/2016

Aviser og tidsskrifter trækker også ned i importen, sammen med importen af etiketter. Modsat er importen af reklametryksager steget fra første halvår 2015 til første halvår 2016.

Tryksagsimporten 2015/2016