Coop krænkede ophavsretten ved at vise skåle og tallerkener

Højesteret afsagde den 18. december 2018 dom i en sag mellem Coop Danmark A/S og K. H. Würtz ved Kasper Heie Würtz.

Würtz er keramiker og driver virksomheden med design og produktion af bl.a. skåle og tallerkener, herefter omtalt som service. Coop er en detailhandelsvirksomhed.

Coop havde i tilbudsaviser og på fødevareemballage anvendt fotos af fødevarer anrettet i eller på Würtz’ service. Coop’s anvendelse af servicen fandt sted uden aftale med Würtz herom.

Højesteret fastslog med dommen, at Würtz’ service nød ophavsretlig beskyttelse som brugskunst efter ophavsretslovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Højesteret fandt ikke, at undtagelsesreglen i lovens § 23, stk. 3 om ret til gengivelse af underordnet betydning i aviser, tidsskrifter, film og fjernsyn, fandt anvendelse ved gengivelse på fødevareemballage og i tilbudsaviser for dagligvarebutikker.

Højesteret fandt heller ikke, at Coop havde godtgjort, at der eksisterede en retlig bindende kutyme for en sådan anvendelse af service, der er ophavsretligt beskyttet, uden rettighedshaverens tilladelse.

Service fremstod tydeligt

Højesteret fandt dog, at brug af et ophavsretligt beskyttet værk selv i en kommerciel, markedsføringsmæssig sammenhæng kan være af så underordnet betydning, at der – uanset at rettighedshaveren ikke har givet tilladelse til brugen – ikke vil være tale om en ophavsretskrænkelse. En sådan ulovbestemt undtagelse til ophavsretten skal ifølge retten fortolkes restriktivt og må ikke påvirke den normale udnyttelse af værket på en skadelig måde, og må ikke på en urimelig måde gøre indgreb i ophavsmandens interesser.

Højesteret fandt, at Coop’s gengivelse af servicen i størstedelen af de tilfælde, der var omfattet af sagen, ikke kunne anses for at være af så underordnet betydning i den pågældende sammenhæng, at gengivelsen kunne undtages fra den beskyttelse, der følger af ophavsretsloven. Højesteret lagde vægt på, at gengivelsen af Würtz’ keramiske service i disse tilfælde fremstod tydeligt og udgjorde et væsentligt element i gengivelserne.

Højesteret fandt desuden, at Coop havde skabt en risiko for udvanding af Würtz’ brand, hvorfor Coop havde tilsidesat god markedsføringsskik og derved havde overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1.

Højesteret fandt, at Coop havde krænket Würtz’ ophavsrettigheder, og at betingelserne for at pålægge Coop at betale rimeligt vederlag efter ophavsretslovens § 83, stk. 1, nr. 1 og markedsføringslovens § 24, stk. 3 for brugen var opfyldt. Coop blev pålagt at betale 200.000 kr. i vederlag til Würtz.

Sø- og Handelsretten var nået til samme resultat.

Kilde: Højesterets dom af 18. december 2018 i sag 171/2017.