Branchen står til en afgiftslettelse

Regeringens nye melding om, at man ønsker at sløjfe den nuværende PSO-afgift for i stedet at finde anden finansiering, vil forbedre konkurrenceevnen. Selv hvis den finansieres via højere bundskat. Med en PSO-udgift på 8 mia. kr. årligt vil den samfundsmæssige gevinst ved en omlægning til personskatter være på 2,3 mia. kr.PSO-afgiften blev indført i 1998 i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet. Formålet var at sikre fortsat finansiering af udgifter til el fra vedvarende energi, decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker og visse andre fossile værker, forsyningssikkerhed samt forskning og udvikling.

EU-Kommissionen har dog siden vist sig meget kritisk over for ordningen, da den mener, at den er konkurrenceforvridende for de andre EU-lande. Derfor vil den ikke tillade PSO-afgiften efter 2016.
PSO-afgiften udgør 30-40 pct. af elprisenUdgifterne til PSO-systemet er steget markant gennem årene. I 2015 lød udgifterne på 8,4 mia. kr. mod 2,1 mia. kr. i 2008. En firdobling på 7 år.

PSO-udgiften

Stigningen har betydet, at PSO-afgiften i dag udgør omkring 30-40 pct. af virksomhedernes samlede elpris (1). For trykkerierne betyder PSO-afgiften en årlig merudgift på omkring 30 mio. kr.
PSO-systemet har negative effekterDet nuværende PSO-system har indbygget en række absurditeter. For det første svækker PSO-afgiften den grønne omstilling. Det er modstridende at have et ønske om at fortrænge de fossile brændstoffer med el for derefter at beskatte strømmen med PSO-afgiften. Det gør el mindre konkurrencedygtig i forhold til olie og gas og mindsker efterspørgslen efter el og incitamentet til elektrificering.

Dernæst rammer PSO-afgiften de lave indkomstgrupper væsentligt hårdere end de høje indkomstgrupper, da eludgifter udgør en større andel af det samlede forbrug.

Endelig belaster erhvervslivets konkurrenceevne negativt af stigende PSO-afgifter, hvilket selv sagt er negativt for samfundsøkonomien. Yderligere har det den effekt, at afgiften kan være med til at flytte produktion til lande, hvor der vil være større forurening og udledning ved produktion.
Afskaffelse af nuværende PSO-afgift er gavnligMan kan diskutere, om den danske støtte til vedvarende energi er fornuftig, men uanset dette er det vigtigt at finde en hensigtsmæssig finansiering af støtten. Den nuværende PSO-afgift er ikke hensigtsmæssig.

Faktisk viser det sig, at der vil være en samfundsmæssig gevinst ved en omlægning til personskatter på 2,3 mia. kr. Det skyldes dels, at en omlægning fra en høj skat på en lille skattebase (det nuværende PSO-system) til en lav skat på en stor skattebase (fx personskatten) er økonomisk mere effektiv og mindre forvridende. Derudover kommer det, at el er et vigtigt input i virksomhedernes produktion. Afgiften medfører derved, at valget af inputsfaktorer forvrides, hvilket reducerer produktiviteten og fører til svækket konkurrenceevne.

En anden mulighed er at finde finansieringen i det i forvejen store offentlige forbrug, hvilket ud fra en efficiensbetragtning vil være at foretrække.

Endelig skal det nævnes, at Grakoms medlemmer allerede har et stort fokus på energiforbedringer, da det med eller uden PSO-afgiften alt andet lige nedbringer omkostningerne i forbindelse med produktionen.

(1) Den præcise andel afhænger af, hvilken kontrakt virksomheden har med el-handelsselskabet.