Redigeret 20/11/2017

Persondata

EU har vedtaget en ny persondataforordning, der træder i kraft den 25. maj 2018. Forordningen viderefører på en række punkter den eksisterende lovgivning, men de nye regler vil også medføre ændringer. Fx er bødestraffen for overtrædelse af forordningen blevet skærpet markant. Virksomheder, der bryder reglerne vil fremover kunne idømmes bøder på op til 20 millioner euro eller fire pct. af virksomhedens årlige globale omsætning.

Med henblik på at leve op til forordningen, er der udarbejdet et forslag til en ny databeskyttelseslov i Danmark. Forslaget til ny databeskyttelseslov viderefører i vidt omfang de eksisterende regler og praksis for udveksling af personoplysninger på arbejdsmarkedsområdet. Lovforslaget skal henover efteråret 2017 behandles af Folketinget.

På Datatilsynets hjemmeside findes en række vejledninger omkring persondata. Det forventes, at Datatilsynets vejledninger vil blive opdateret i den kommende periode.

Så snart der er mere klarhed over de nyskabelser, som forordningen, loven og vejledningerne medfører, vil Grakom afholde kurser, udsende nyhedsbreve herom samt orientere på hjemmesiden. I den forbindelse har flere virksomheder ønsket at få særskilt meddelelse, når Grakom har nyt om persondata. Grakom har oprettet en liste over virksomheder, der ønsker særskilt meddelelse herom. Virksomheder kan blive tilføjet denne liste ved at kontakte Grakoms juridiske afdeling.

Grakom anbefaler, at virksomhederne allerede nu sikrer sig, at de nugældende regler om håndtering af persondata overholdes. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning med 12 spørgsmål, som virksomhederne allerede nu med fordel kan forholde sig til med henblik på at forberede virksomhederne på ikrafttrædelsen af den nye forordning. Vejledningen findes her.

Grakom har udarbejdet retningslinjer for persondata i forbindelse med personaleadministration, beskrivelser om overførsel af data, sletning af data, googlesøgninger og straffeattester. Endvidere har Grakom samlet en række relevante links til Datatilsynets vejledninger. Læs mere her.

Datatilsynet har i samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet udarbejdet følgende vejledninger om den nye persondataforordning:

Generel informationspjece om databeskyttelsesforordningen

Vejledning om databeskyttelsesrådgivere

Vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande

Vejledning om samtykke

Vejledning om dataansvarlige og databehandlere

Udover disse vejledninger har Datatilsynet udarbejdet følgende FAQ om personoplysninger: 

Datatilsynets FAQ om personoplysninger